top of page

Privacyprotocol

Stichting de Pastorije, hierna te noemen ‘de stichting’, gevestigd aan Kerkpad 3, 5398 CC in Maren-Kessel (N.Br.) is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens zoals hierna is weergegeven in dit Protocol. Het bestuur van de stichting dat deze gegevens in beheer heeft  en daar toezicht op houdt bestaat uit: mw. J.M. Vossen en dhr. S. Dermijn. Voor het ontvangen en beheren van persoonsgegevens neemt de stichting de huidige privacywetgeving in acht. De wijze van uitvoering wordt hierna beschreven.

 

Inleiding

In dit protocol is vastgelegd hoe de stichting omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens en of de gegevens eventueel worden gedeeld met derden en waarom, en hoe hiervoor toestemming van de betrokkenen is geregeld. Samengevat:

  • De stichting verzamelt alleen die persoonsgegevens die verband houden met een dienst aan of door de stichting.

  • De stichting verzamelt en beheert alleen die persoonsgegevens die bijdragen aan het doel van de stichting, nl. het organiseren van kleinschalige culturele en zakelijke diensten waarvan de opbrengst ten goede komt aan het huis aan Kerkpad 3 in Maren-Kessel. Het huis is een voormalige pastorie en een rijksmonument en is deel van het cultureel erfgoed.

  • De stichting deelt de privacygegevens niet met derden.

Administratie persoonsgegevens

De stichting hanteert de volgende systemen voor de vastlegging van persoonsgegevens van bezoekers en personen werkzaam in de culturele en zakelijke sector die gebruik maken van deze locatie:

Datum van bezoek; organisatie (indien van toepassing); naam, woonadres, Emailadres.

Email-adressen worden gebruikt voor toezending van uitnodigingen en informatie wanneer men expliciet heeft aangegeven dat men per Email wil worden geïnformeerd.

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om personen te informeren over:

  • ontwikkelingen van de stichting met betrekking tot het culturele en zakelijke aanbod

  • berichten over reeds uitgevoerde presentaties

  • persoonlijke ervaringen met activiteiten van de stichting, onder voorwaarde dat de desbetreffende persoon expliciet toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van deze ervaringen

Namen en adressen die verkregen zijn via de website, Facebook, visitekaartjes of anderszins worden vastgelegd in een apart systeem. Desbetreffende personen worden binnen een maand apart  benaderd en gevraagd of men bezwaar heeft om te worden opgenomen in het adressenbestand van de stichting ten behoeve van uitnodigingen in verband met bepaalde activiteiten. Indien er geen bezwaar is, kan de persoon opgenomen worden in het adressenbestand van de stichting.

 

Privacygegevens van personen die aangeven dat hun gegevens in het bestand van de stichting moeten worden verwijderd, worden direct verwijderd. Desbetreffende personen worden hierover geïnformeerd. 

 

Beveiliging van de privacygegevens

Niemand anders dan de bestuursleden van de stichting hebben toegang tot de privacygegevens die door de stichting zijn opgeslagen. De bestuursleden zijn hiervoor verantwoordelijk en direct aansprakelijk.

De bestuursleden zullen alles in het werk stellen om de persoonlijke gegevens veilig te bewaren en te zorgen dat de gegevens niet in handen van  derden terecht komen. 

Indien de stichting op enig moment in de toekomst zou worden opgegeven, zullen alle privacygegevens die op dat moment bij de stichting aanwezig zijn, worden vernietigd.

Komen op één of andere manier persoonlijke gegevens van betrokkenen vanwege een datalek op straat te liggen, dan zal dat door de stichting direct gemeld worden aan de ‘autoriteit persoonsgegevens’.

Rechten van betrokken personen

Indien gewenst kan iedere persoon, waarvan de stichting de persoonlijke gegevens heeft opgeslagen, haar of zijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen.  Een verzoek hiertoe kan worden gedaan bij de bestuursleden van de stichting.

 

Contact

Alle personen waarvan persoonlijke gegevens bij de stichting zijn opgeslagen kunnen in geval van vragen, verzoeken e.d. direct contact opnemen met de bestuursleden van de stichting:

stichting de Pastorije

t.a.v. mw. J.M.Vossen / dhr. S.Dermijn

T. 06.10945420

E. info@depastorije.nl

E. sdermijn@xs4all.nl

bottom of page